PLANET49 GmbH

PLANET49 GmbH Logo
Kontakta mig:

Alla fält med (*) krävs

Företagsinformation / avtryck

Planet49 GmbH

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Tyskland

Planet49 GmbH är registrerat vid Frankfurt am Main med handelsregisternummer HRB 91579 B, och representeras genom Jürgen Böttcher som verkställande direktör. Momsnummer (VAT-ID) är DE281674097.

Om du har frågor gällande Planet49 GmbH är du välkommen att kontakta oss på info@planet49.com.

Kontaktsida

kontakta oss

Europeiska kommissiones webbplats

Europeiska kommissiones webbplats gällande tvistlösningar: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Upphovsrätt

Planet49 GmbH har rättigheter för alla texter, grafik samt layout, HTML-koden och skript. Varje form av användning av dessa kräver ett uttryckligt godkännande av Planet49 GmbH.

Sekretesspolicy för Planet49 GmbH

För Planet49 GmbH ? (nedan kallat "Planet49/oss/vi"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach / Ts. Tyskland, företrädd av VD Jürgen Böttcher ? är denna säkerhetspolicy en särskild angelägenhet. Därför vill vi informera dig som ansvarigt organ, om omfattningen och syftet med insamling, lagring, överföring och/eller användning av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Du kan, när som helst, kontakta oss, förutom via vår postadress även via e-post på följande adress: info@planet49.com .

Vår integritetsansvariga kan nås på: privacy@planet49.com.

Med detta uttalande vill vi informerar dig om sekretess aspekterna av vårt erbjudande, särskilt:

  • insamling och lagring av dina personuppgifter,
  • överföring och användning av dina personuppgifter
  • om dina rättigheter.

 

1. Vilka personuppgifter samlas in och lagras av oss

Om du använder vår hemsida genom att fylla i fälten och/eller kontakta oss och/eller bara besöka vår hemsida så kan personuppgifter samlas in på något av följande sätt:

  • Vi samlar och bearbetar endast personuppgifter, som du själv förser oss med genom att själv fylla i kontaktformulär eller liknande. De insamlade personuppgifterna kan vara följande: Efternamn, förnamn, adress, företag, land och e-postadress samt eventuellt annan information som du angett. Planet49 samlar inte in dina personuppgifter på något annat sätt.
  • Personuppgifter som kan samlas in via ditt besök på vår hemsida kan vara, datatrafik, plats- och tidsinformation, IP-adresser och annan kommunikationsinformation, som tillhandahålls av användningen av din dator.

Förutom de ovannämnda data kan även andra data, såsom lokaltider, tidszoner och användardata lagras.

Dessutom kan statistiska uppgifter samlas in och användas när du besöker vår hemsida. Statistiska uppgifter innehåller data om användningen av en speciell webbläsare och dess modell.

 

2. Hur och varför dina personuppgifter behandlas och överförs av oss och vad de används för

I den mån som du har gett oss personuppgifter genom att använda vårt kontaktformulär använder vi dem bara för att behandla den tjänst du behöver samt den därmed sammanhängande tekniska administrationen. I det här sammanhanget vill vi påpeka att vi använder de personuppgifter som du lämnat i samband med det avsedda annonserings e-mailen och/eller använd kontaktformuläret för att skapa och spara dig som kontakt i vårt kontaktprogram (Art 6 para 1 lit. b, f DSGVO). En ytterligare samling av dina personuppgifter kommer inte att äga rum.

Personuppgifter från dig kan lämnas via en av våra partner, på vars hemsida du har registrerat dig och där gett ditt uttryckliga medgivande att ta emot e-postmeddelanden (art. 6 para 1 lit. f DSGVO).

Inom ramen för säljfrämjande e-post kan vi använda för att ibland skicka reklamerbjudanden och andra erbjudanden till dig via e-post. Reklam omfattar produkter från tredje part (artikel 6, punkt 1 f DSGVO).

En bearbetning av dina personuppgifter kan också bero på påståendet av dina rättigheter (artikel 6 para 1 lit. c och f DSGVO), vilket du kan se i avsnitt 5 i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan dina personuppgifter avslöjas i de fall då vi är lagligen skyldiga att göra det (artikel 6.1 c DSGVO) eller i den utsträckning det borde vara nödvändigt för verkställighet av andra rättigheter / krav eller för rättsligt försvar, om och i den utsträckning dessa baseras på arrangörens eller andra tredje parts legitima intressen (artikel 6 para 1 f DSGVO). Detsamma gäller för (eller delvis) inköp eller försäljning av företag och/eller tillgångar vid annan övertagande av vår verksamhet av tredje part vid öppnande av insolvensförfaranden eller om öppningen är avvisas för brist på tillgångar (Art. 6 para 1 lit. f DSGVO).

En vidarebefordran av e-postadressen till tredje part i syfte för annonsering förekommer inte. Naturligtvis kan du när som helst invända mot e-postadressen för reklam. För motsvarande upphovsrätt, läs avsnitt 5 i denna sekretesspolicy.

3. Var och hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vart dina uppgifter kan exporteras

a) Dina personuppgifter lagras av oss inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det finns ingen lagring eller dataöverföring till tredje land.

b) Om ingen borttagning eller blockering sker i enlighet med de rättigheter som utövas av dig, som du kan se i avsnitt 5, lagras dina uppgifter permanent för ovannämnda ändamål.

När du har återkallat samtycke till databehandling och/eller har förklarat att du motsätter dig detta, sätter vi dig på vår så kallade. Blockeringslista. Detta innebär att vi inte längre använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer lagrar sedan dina data endast för juridiska ändamål (t.ex. bevis, försvar och påståenden o.s.v.) och raderar dem efter ytterligare fyra år, om inte tvingande skäl talar emot det eller av andra skäl en motsvarande databehandling, till exempel genom förnyat samtycke.

Dessutom kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi använder använt dem under period av 24 månader, det vill säga, varken för egen marknadsföring eller som en del av våra kunder.

4. Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder - administrativa/organisatoriska, tekniska och fysiska - för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, obehörigt avslöjande, obehörig ändring och förstörelse. Sålunda blir dina data särskilt i samband med åtkomstkontroll (säker lokalisering av servrarna, till vilken tillgång beviljas endast efter ett definierat säkerhetsförfarande), åtkomstkontroll (kryptering av dataöverföringen i 128 bitar, individuellt lösenord, meny och auktorisation uppdrag för medarbetare, nuvarande virusprogramvara), åtkomstkontroll (individuellt behörighetsbehörighet för anställda genom personliga konton, identifiering och autentiseringskrav), överföringskontroll (kontinuerlig kontroll och anmälan till behöriga personer, ingen lokal lagring av data, loggning av all data exportkontroll och överföring), inmatningskontroll (kontobaserad verifikation, tidsstämpel och värd), orderkontroll (kontinuerlig kontroll av verkställande direktör och dataskyddspersonal, tydlig kontraktsdesign baserat på kraven i § 62 BDSG eller artikel 28 DSGVO i samråd med dataskyddspersonal och hantering och tillgänglighetskontroll (värdens allmänna skyddsåtgärd [UPS, Halon Gas Facility, etc.], säkerhetskopiering till andra värdens generella säkerhetskopior [t.ex. UPS, Halon-gasanläggning, etc.], säkerhetskopiering till en annan plats [med alla säkerhetsåtgärder, se åtkomstkontroll] varje natt, spegling på två hårddiskar, virusskyddsprogram).

Trots dessa försiktighetsåtgärder, på grund av internets osäkra natur, kan vi inte garantera säkerheten för din dataöverföring till vår hemsida. Därför är all överföring av data från dig på vår hemsida på egen risk.

5. Vad du har rätt till

Du har rätt att få information om de personuppgifter som lagras om dig när som helst enligt Art. 15 GDPR, inklusive dess ursprung samt mottagare av dina uppgifter och syftet med databehandling.

Du har också rätt att när som helst kräva korrigering av felaktiga personuppgifter om dig (artikel 16 GDPR). Du kan begära en begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 18 para 1 GDPR, t.ex. för att bestrida riktigheten av din personliga information.

Du har också rätt att återkalla samtycke(en) för behandling av dina personuppgifter som kan beviljas med verkan för framtiden (artikel 7 GDPR). Sådan återkallelse berörde dock inte lagenligheten av behandlingsåtgärder som utförs då.

Dessutom har du rätt att kräva tillhandahållande av personuppgifter som sänds till oss i ett format som tillåter överföringen till en annan plats (artikel 20 DSGVO).

Enligt villkoren i Art. 21 para. 1, 2 och 3 GDPR, kan du göra invändningar mot databehandling av skäl som härrör från din persons situation.

Vidare har du rätt att hävda borttagandet av dina uppgifter och din rätt att bli bortglömd enligt Art. 17 GDPR. Om de rättsliga kraven är uppfyllda, kommer vi fortsätta i detta avseende utan förekomsten av en motsvarande vilja från deras sida och radera dina personuppgifter.

För att hävda dina rättigheter som anges ovan i det här avsnittet, kontakta oss på Planet49 GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Tyskland eller på följande e-postadress: info@planet49.com

Slutligen finns det möjlighet att adressera eventuella klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för Planet49 GmbH, Hessian Data Protection Supervisor (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postboks 31 63, 65021 Wiesbaden, Tyskland) eller någon annan tillsynsmyndighet.

6. Serverloggfiler

Hemsideleverantören samlar automatiskt in och sparar information i så kallade serverns loggfiler. Dessa överförs automatiskt till oss från din webbläsare. Detta innefattar bland annat webbläsartyp/webbläsarversion, vilket operativsystem som används, hänvisningsadress, värdnamn för åtkomstdator, tid för serverförfrågan. Dessa uppgifter kan inte identifiera en bestämt person. Dessa uppgifter kommer inte heller att slås samman med andra datakällor. Om det finns konkreta indikationer för olaglig användning, förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand.

7. Användningsdata och cookies

Vi lagrar inte användardata och använder inte cookies.

8. Minderåriga

Denna hemsida, inklusive sekretesspolicyn, är inte avsedd för minderåriga. Inga personuppgifter om minderåriga samlas medvetet in, används och/eller avslöjas.