Samtycke till behandling av personuppgifter

Att skydda känsliga data är mycket viktigt för oss. Som deltagare i våra tävlingar har du rätt att kräva att vi hanterar dina personliga uppgifter med högsta möjliga försiktighet och med hög säkerhet. Våra aktiviteter för att uppfylla kraven som ställs i den tyska dataskyddslagen (BDSG) och telemedialagen (TMG) har som mål, att ge uttryck för vår respekt för din personliga integritet.

Med denna förklaring vill vi informera dig om de aspekter i vårt erbjudande där dataskydd är relevant. Vidare ger du, med hänsyn till vissa bearbetningsprocesser, ditt samtycke till att vi får samla in, bearbeta och använda dina personliga uppgifter under bestämda förutsättningar och i viss utsträckning.

Självklart kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke. Meddelande om en återkallning kan skickas skriftligen till {{company_name}} GmbH, c/o Talk2 GmbH, Kasinostraße 2, DE-64293 Darmstadt, Tyskland. Det räcker emellertid också med ett e-postmeddelande till vår kundtjänst på e-postadress info@deltaochvinn.com.

1. Insamling och bearbetning av personliga uppgifter

Dina personliga uppgifter samlas i första hand in för att kunna genomföra tävlingarna, som du vill delta i, och framför allt för att kunna informera dig om en ev. vinst. Med undantag för punkt 2. b) sparas och används personliga uppgifter uteslutande för dessa ändamål. Förutom att vi samlar in information om kön, för- och efternamn, e-postadress, postadress och telefonnummer samlar vi även in födelsedatum. Detta görs i syfte att förhindra att personer under 18 år deltar i våra tävlingar och dels för att kunna visa målgruppsanpassad marknadsföring i samband och i anslutning till våra tävlingar.

a) Besök på hemsidan

Du kan, i princip, besöka våra hemsidor, där tävlingarna erbjuds, utan att uppge personliga uppgifter. Som standard sparar vi enbart hemsidan, från vilken du kom till vårt erbjudande, namnet på din internetoperatör, vilka hemsidor du har besökt inom vår sajt samt datum och hur länge ditt besök varade. Dessa uppgifter är fullständigt anonyma. Av säkerhetsskäl sparas emellertid din IP-adress samt en tidsstämpel (time stamp). Detta används endast för internt bruk. IP-adressen identifierar datorn som användes för åtkomst av Internet, eller den Internet-gateway som har använts för åtkomst av Internet, vid tidpunkten för besöket på en av våra hemsidor. Begreppet tidsstämpel (time stamp) betecknar ett värde i ett definierat format, som bestämmer en viss händelse till en viss tid (exempelvis att ett meddelande skickades eller mottogs, att data ändrades eller angavs, när en beställning av produkt/ tjänst har lagts el. dyl.). Tanken med en tidstämpel är att tydliggöra när vilka händelser , under besöket på våra hemsidor, har skett.

Våra internetsidor kan innehålla länkar till hemsidor från andra leverantörer, som inte är anslutna till oss. Efter att du har klickat på dessa länkar, kan vi inte längre påverka hur personliga uppgifter bearbetas som ev. överförs till tredje part genom att du klickar på länken (t.ex. IP-adress och länkens URL). Vi kan inte påverka tredje parts agerande. Vi tar inget ansvar för hur tredje part bearbetar dylika personliga uppgifter.

b) Deltagande i tävlingar

Dina personliga uppgifter samlas in, bearbetas och sparas endast när du vill delta i våra tävlingar. För att vi ska kunna genomföra tävlingarna och informera dig om och förmedla ev. vinst till dig, behöver vi bl.a. följande uppgifter (kallas fortsättningsvis ”Innehållsdata”), som efterfrågas i formuläret:

All data sparas på en egen server av {{company_name}} GmbH.

Deltagaren ger sitt samtycke till att hans/hennes efternamn, förnamn, postort och foto får publiceras av {{company_name}} GmbH vid vinst på en av deras hemsidor där vinnare får våra tävlingar visas.

2. Hur uppgifterna används

a) Deltagande i tävlingar

De personlig uppgifter som vi samlar in och bearbetar används i första hand för att genomföra tävlingarna. Här tar vi självklart hänsyn till alla tillämpliga dataskyddslagar och i synnerhet tyska dataskyddslagen och telemedialagen.

Därutöver syftar bearbetningen av data till att allmänt förbättra vårt erbjudande samt säkerheten. Här hanteras emellertid inga personliga uppgifter. Bearbetningen sker anonymt.

Med undantag för punkt 2 b) lämnar vi uppgifter vidare till tredje part endast om som krävs för att genomföra din beställning, och då endast i den utsträckning som krävs, eller om vi enligt lagstiftning är tvingade att göra så eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra allmänna affärsvillkor eller andra överenskommelser som vi har slutit med dig samt våra rättigheter och fordringar. Om dina personliga uppgifter ska lämnas vidare utöver det som beskrivs i denna förklaring, kommer vi i varje enskilt fall att be om ditt samtycke. Om du inte ger oss detta, kommer uppgifterna inte att lämnas vidare.

b) Samtycke till att få ytterligare information

Genom att delta i våra tävlingar samtycker du till att bli kontaktad av {{company_name}} GmbH och dess samarbetspartners (vilka visas via länken ”Sponsorer på första sidan) via e-post, telefon/ SMS/ MMS och/ eller postala utksick i marknadsföringssyfte.  Därutöver kan Dina kontaktuppgifter komma att lämnas ut till tredje part, vilka tydligt är listade i länken ”sponsorer” på första sidan i tävlingen. Dina kontaktuppgifter lämnas i dessa fall ut i marknadsföringssyfte och Du kan därmed komma att bli kontaktad av de företagen via e-post, telefon/ SMS/ MMS och/ eller postala utskick. Närmare detaljer bestäms genom ett medgivande, som du ger oss, våra samarbetspartners och sponsorer, vilka nämns i medgivandet, inom ramen för ditt deltagande i tävlingarna. Med medgivandet som grund kan du fortsättningsvis, via e-post, post och/eller via telefon/ SMS/ MMS, att i marknadsföringsyfte bli kontaktad av oss och/eller våra samarbetspartners, vilka uttryckligen nämns i medgivandet (s.k. ”Sponsorer), och dessutom få information olika nyheter och trender samt särskilda specialerbjudanden och tjänster från oss och våra samarbetspartners (s.k. Sponsorer).

Vi vill uppmärksammadig på att de olika kontaktvägar (e-post, telefon/ SMS/MMS och/ eller postala utskick) genom vilka Du kan bli kontaktad av antingen genom {{company_name}} GmbH och/ eller dess samarbetspartners (s.k. Sponsorer) som nämns i stycket ovan är av marknadsförande karaktär. Varor och tjänster från oss och våra partners ur olika branscher kommer att marknadsföras.

I och med ditt medgivande, används ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress för utskick av information. Du samtycker vidare till att vi lämnar ut dina personuppgfiter och övrig lagrad data till våra samarbetspartners (s.k. Sponsorer), som därmed kommer att kunna kontakta dig.

Genom mina svar i denna undersökning godtar jag att bli kontaktad av Bonnierförlagen via brev, e-mail, telefon, sms, mms, och andra elektroniska medier. Mina namn- och adressuppgifter och de övriga uppgifter om Mig själv som jag lämnar vid deltagande i undersökningen används för marknadsföring och sparas som längst i 36 månader. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke att bli kontaktad.

3. Information, rättelse, radering, spärrning

På skriftlig begäran lämnar vi gärna närsomhelst information om vilka personliga uppgifter om dig som har sparats och för vilket ändamål, samt information om till vilka mottagare och vilka kategorier av mottagare som dessa uppgifter har lämnats vidare. Du har också möjligheten att när som helst låta spärra eller radera dina uppgifter. Från detta undantas endast de uppgifter som vi enligt lag är förpliktade till att spara.

4. Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att dina personliga uppgifter är skyddade mot förlust, oriktiga ändringar eller obefogad tillgång genom tredje part. Från vår sida har i alla fall endast befogade personer tillgång till dina personliga uppgifter, och detta också endast i den utsträckning som krävs inom ramen för ovan nämnda ändamål. Säkerhetsåtgärderna anpassas ständigt i och med att de tekniska möjligheterna förbättras.

5. Användning av Cookies

Organisatören använder sig av cookies för att göra Din användning av hemsidan så bra som möjlig, samt göra hemsidan mer personlig. Cookies är textfiler som antingen lagras temporärt i Din dator (”session cookies”) eller sparas på Din hårddisk (”permanenta cookies”) genom en webbplatsserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till Din dator. Cookies är unikt knutna till Dig och Din dator och kan enbart läsas av webbservern knuten till den domänen som utfärdade Din cookie.

Om Du inte samtycker till användning av cookies kan denna funktion stängas av i den webbläsare (MS Explorer, Firefox, Safari etc) som Du använder. Vid frågor om hur denna funktion kan avaktiveras vänligen vänd Dig till respektive webbläsares hemsida eller hjälpfunktioner i webbläsaren.

Cookies är avsedda att förenkla Din användning och bespara dig tid. Syftet med en cookie är att berätta för webbservern att Du har återvänt till en specifik sida. När Du återvänder till {{company_name}}:s hemsida, ger cookies oss möjligheten att återfå den information som Du tidigare tillhandahöll så att Du kan använda Dina skräddarsydda inställningar. Om Du t.ex. personifierar {{company_name}}:s hemsida, eller anmäler dig till onlinetävlingar, hjälper cookies oss att återfå Din specifika information (t ex användarnamn, lösenord och preferenser). Vänligen kontakta oss via e-post (info@deltaochvinn.com) vid eventuella frågor om hur cookies används på våra hemsidor.

Stäng fönster